Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, VABIOTECH luôn tâm niệm rằng trách nhiệm xã hội tạo nên danh tiếng và vị thế của doanh nghiệp.Vì vậy, trách nhiệm xã hội cũng là lợi thế cạnh tranh, là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của VABIOTECH. Đối với VABIOTECH, trách nhiệm xã hội được thể hiện ở 3 góc độ: Cộng đồng, Doanh nghiệp và Môi trường.

Cộng đồng:

VABIOTECH sẽ chịu trách nhiệm trong tư cách pháp nhân với những cộng đồng nơi VABIOTECHhoạt động,khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân và các hoạt động từ thiện, nhân đạo;hỗ trợ các tổ chức và cá  nhân trong các hoạt động vì cộng đồng.

Doanh nghiệp:

VABIOTECH cung cấp các chương trình phúc lợi tốt, chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững; đào tạo các kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại; bồi dưỡng các kỹ năng mềm; ghi nhận và khen thưởng các nỗ lực và thành tích xuất sắc của nhân viên, nỗ lực xây dựng VABIOTECH thành môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Môi trường:

VABIOTECH cam kết tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình với trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên, giảm thiểu tối đa các hành động gây hại cho môi trường, tham gia ủng hộ, hỗ trợ cho các tổ chức và các hoạt động vì môi trường, khuyến khích nhân viên hành động vì môi trường.